Nasza oferta dla firm

Przemysłowa filtracja wody

  • Home
  • /
  • Nasza oferta : Przemysłowa filtracja wody

Aktualne promocje

• Oferujemy w atrakcyjnych cenach zmiękczacze wody typu HSOB/46/L
• Nowe, niższe ceny na zakup filtrów laboratoryjnych - bezprądowych destylarek wody

Skontaktuj się z nami, oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Masz pytania ?

Jeśli masz wątpliwości co do produktu, który będzie spełniał Twoje potrzeby w zakresie poprawy jakości wody pitnej lub przemysłowej skontaktuj się z nami. Możesz również zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami w dziale: Pytań i odpowiedzi.

Przemysłowa filtracja wody

Urządzenia do filtracji wody wykonane są z tworzyw sztucznych, odpornych na korozję. W zależności od złoża filtrującego, stosownie do potrzeb, urządzenia mogą pracować jako:

1. Odżelaziacze ze złożem MAGNO-FILT

2. Odmanganiacze-odżelaziacze ze złożem HYDROLIT Mn

3. Filtry do usuwania substancji koloidalnych ze złożem HYDROANTRACYT

 

Właściwości naszych filtrów wody

 

Najwyższa jakość wykonania

Przepływ wody w czasie pracy: z góry na dół. Zbiorniki ciśnieniowe stacji (Structural) wykonane są z tworzywa poliestrowego Gfk wzmocnionego włóknem szklanym i żywicą epoksydową. Dostarczane są wraz z certyfikatami UDT próby ciśnieniowej.

Ciśnienie robocze

Najniższe ciśnienie przed stacja podczas pracy (przy przepływie nominalnym) powinno wynosić 3 bary. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze wynosi 6 barów.

Temperatura robocza

Temperatura ta powinna zawierać się w przedziale od 10 - 45 °C. Dla temperatury w zakresie do 60 °C możemy dostarczyć stację w wykonaniu specjalnym. Jakość wody surowej: Przed filtrami należy zastosować wstępne filtry mechaniczne w celu usunięcia zawiesin.

Jakość wody przefiltrowanej

Przy zawartości żelaza i manganu poniżej 2 mg/l, bez napowietrzania, można osiągnąć resztkowe ilości żelaza 0,1 mg/l, a manganu 0,05 mg/l.

Wydajność

Wydajność zależy od przyjętej prędkości przepływu wody przezbiornik. Dla węgla aktywnego max. prędkość wynosi 10-12 (17)m/h, dla pozostałych złóż wg załączonych kart katalogowych. Filtrację bez napowietrzania w naszych zamkniętych zbiornikach można stosować dla zawartości żelaza i manganu do 2mg/l (lepiej jednak napowietrzać). Urządzenie może pracować z dowolnie mniejsza, od maksymalnej, wydajnością. Ważne tutaj jest zachowanie minimalnego ciśnienia na zasilaniu.

Zasilanie elektryczne

Należy przewidzieć 1 gniazdko 230V (alternatywnie 24V). Pobór mocy max. 70 Watt.

 

Złoże MAGNO-FILT

MAGNO-FILT jest to uniwersalny materiał filtracyjny o stabilnym uziarnieniu. MAGNO-FILT wykonany jest zgodnie z norma DIN 2000, można stosować go do wody pitnej. MAGNO-FILT może być stosowany samodzielnie lub z dodatkiem środków utleniających lub absorbujących w celu: - filtracji wody studziennej, źródlanej powierzchniowej, - filtracji wody skoagulowanej, - filtracji w połączeniu z odżelazianiem i odmanganianiem - filtracji wody obiegowej - filtracji wody po dekarbonizacji - filtracji wody kotłowej o wysokiej temperaturze i alkaliczności - filtracji wody basenowej.

Szczególne wskazania stosowania. Lekka alkaliczność powierzchni ziarna działa korzystnie na odżelazianie i odmanganianie. Kompleksowo związane żelazo, mangan i obecność koloidów, substancji działających redukująco wymagają środków specjalnych, które muszą być dobierane indywidualnie. Zależnie od czasu kontaktu wody ze żwirem i składu chemicznego wody mogą, wiązać się niewielkie ilości CO2. Należy od czasu do czasu sprawdzać wysokość warstwy, a w razie ubytków uzupełniać.

 

Złoże HYDROLIT-Mn

HYDROLIT-Mn jest to specjalny materiał filtracyjny. Składa on się z porowatego, reagującego lekko zasadowo ziarna podstawowego i naniesionej warstwy katalitycznej z uwodnionego tlenku manganu.

HYDROLIT-Mn jest stosowany w otwartych i zamkniętych układach filtrów pospiesznych od odmanganiania i odżelaziania wód studziennych, źródlanych i powierzchniowych. Warunkiem należytego odmanganienia za pomocą materiału HYDROLIT-Mn jest dostateczny czas kontaktu. Substancje zawiesinowe powinny być uprzednio usunięte przez filtrację, w celu uniknięcia zatykania czynnej powierzchni HYDROLIT’u-Mn. Kompleksowo związany mangan oraz obecność koloidów i/lub substancji działających redukująco (siarkowodór (H2S), jony amonowe (NH4+), jony azotynowe (N02+)) wymagają środków specjalnych, które muszą być ustalone indywidualnie. W przypadku wód o dużej zawartości dwutlenku węgla konieczne jest wstępne odkwaszenie.

 

Złoże HYDROANTRACYT H

HYDROANTRACYT H jest to specjalny materiał filtracyjny wytworzony w procesie termicznej obróbki węgla przeznaczony do uzdatniania wody. Jest materiałem porowatym, odpornym na ścieranie. HYDROANTRACYT H jest stosowany przeważnie w filtracji wielowarstwowej, np. jako górna warstwa w układzie dwuwarstwowym. Można go również stosować w układach jednowarstwowych. HYDROANTRACYT H jest stosowany w otwartych i zamkniętych układach przy:

· filtracji mętnych wód studziennych, źródlanych i powierzchniowych
· filtracji w połączeniu z chemicznym i/lub biologicznym i/lub katalitycznym odżelazianiem i odmanganianiem
· filtracji wody po flokulacji
· filtracji wody zdekarbonizowanej za wymiennikiem
· filtracji wody obiegowej (woda chłodnicza, użytkowa w przemyśle)
· filtracji wody basenowej
· filtracji po mechaniczno - biologicznej obróbce
· jako górna warstwa w filtrach zawierających dolna, aktywną chemicznie warstwę.

Zalety HYDROANTRACYTU H: małe zapotrzebowanie na wodę płuczącą, długi czas filtracji pomiędzy płukaniami, możliwa praca przy dużych prędkościach przepływu, małe opory przepływu, filtracja wgłębna, co daje możliwość dużych obciążeń i polepszenie walorów użytkowych złoża, polepszenie jakości filtracji przy stosowaniu w układach wielowarstwowych z dolną warstwą o niskiej ziarnistości.

Współpracujemy z: